Verizon One Test Kit RTO/24mo

$0.00

Verizon One Test Kit
FTB-1V2-PRO-S1-128G-DC-VPM2X-FOA-54B-RF-GP-10-072 Modular Mainframe Serial # 130986
installed FTBX-720C-SM1-OI-EA-EA-EUI-91-IADV
OTDR Module Serial #1338225
MAX-945-SM1-EA-EA-EUI-91-VPM2X-FOA-54B-RF-GP-10-098 Optical Loss Test – MAX-945 Model: MAX-945-SM1 – 1310/1550 nm Serial # 1280122

Back To Product List